ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อายุ

  • 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)

  • ร้อยละ 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอ็มเอส คิเนกิคส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท อาร์คิสคอนซิลทินท์
2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการตตลาด คณะบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ย้อนกลับ