บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ACG” ย้ายกระดานซื้อขายจากตลาด MAI เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งย้ายหุ้นบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ACG” จากตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยผู้บริหารมั่นใจว่าจะเรียกความเชื่อมั่นและการตอบรับจากนักลงทุนรายย่อย กลุ่มสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตามที่ ACG เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 และต่อมา ACG ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ ACG ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ACG มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ ACG จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 300,000,000 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ACG" เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป