ACG เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนงวดปี 62 อัตรา 0.04บ./หุ้น ลดผลกระทบวิกฤติไวรัสโควิด ขยับเวลาจ่ายเร็วขึ้นเป็น 5พ.ค.นี้ เลื่อนประชุมสามัญผถห.ปี63 รอสถานการณ์คลี่คลาย

บอร์ด ACG ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนเงินปันผลงวดปี 62 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 24 ล้านบาท โดยนำเงินจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมมาจัดสรร ขณะที่ลดผลกระทบวิกฤติไวรัสโควิด-19 ปรับเวลากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 21 เม.ย.63 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 5พ.ค.นี้จากเดิมวันที่ 27 พ.ค. พร้อมขอเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี63 อย่างไม่มีกำหนด เพราะห่วงใยความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุม รอสถานการณ์คลี่คลายก่อน จึงกำหนดวันใหม่ ด้าน"ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้พร้อมประเมินผลการดำเนินงานยังสดใส

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ACG เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆอย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่จะเสนอที่ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด รวมถึงให้ยกเลิกกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 24ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาลใหม่เป็นในวันที่ 21 เมษายน 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

รวมทั้งคณะกรรมการมีมติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 12 มีนาคม 2563 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

"ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นความเสี่ยงทำให้การแพร่ระบาดกระจายสู่บุคคล บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงทีมงานทุกฝ่าย อีกทั้งสถานการณ์ในเวลานี้ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถคาดการณ์แผนในอนาคตได้" นายภานุมาศกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่จำเป็นต้องเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป