We are looking for energetic and talented people to join our team !

How to apply
Apply in person or send resume to the Human Resource Management Department (Recruitment)
1111 No.1 Maliwan Road, Banthum Sub-District, Mueang District, Khonkaen, 40000
Tel
043-306333 Ext. 3 and 063-0215333
Line
@122zqkmq
Facebook
สมัครงานออโตคลิก AutoClik by ACG

Available Positions

ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. ปริมณฑล

รายละเอียดงาน

 • ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ของศูนย์บริการ

 • กำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์บริการเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ และมีมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

 • ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการ

 • บริหารควบคุมดูแลระเบียบวินัยพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานใต้บังคับบัญชา

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบประจำทุกเดือน

 • กำกับดูแลการซ่อมรถยนต์ของแต่ละศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

 • กำกับดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการจากลูกค้า

 • บริหารจัดการสินค้า-อะไหล่คงเหลือให้เหมาะสมต่อการจำหน่ายและบริการของแต่ละศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับอะไหล่-สินค้าคงคลัง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ของศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบการขายและตัดจำหน่ายของเก่าและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของศูนย์บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
     2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
     3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซ่อมแซมรถยนต์แบบเร่งด่วน (FastFit) หรือที่เกี่ยวข้อง
     4. ผ่านประสบการณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่าย) อย่างน้อย 5 ปี
     5. มีความสามารถด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ
     6. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ
     7. มีรถยนต์ส่วนตัว และ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     8. อัตราเงินเดือน 50K +++

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866, 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. (บางบอน)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแคมเปญสินค้า

 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมงานขายและการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • ติดตามผลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรายงานแก่ผู้บริหาร

 • วางแผนและ ออกสำรวจตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อทำการวิจัยแนวทางการตลาด และเสนอการปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 • วางแผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันหรือดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งให้เข้ามาใช้บริการ

 • วางแผนการใช้งาน Ads บนสื่อ Social Media (Facebook , Line , Google Ads เป็นต้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
     2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ สาขากรตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. เข้าใจธุรกิจการตลาด สินค้า และบริการของบริษัท
     4. มีความกระตือรือร้น และศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เสมอ
     5. รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสื่อ social media
     6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
     8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866, 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. (บางบอน)

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการพนักงาน

 • ประสานงานกับทุกหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทและนอกบริษัท

 • กำกับ ดูแล และควบคุมให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบบริษัท

 • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุ 30 -35 ปี

      2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

      3. ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล

      4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ

      5. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบงานศิลป์ทั้งหมด ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า และโฆษณาบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

      1. อายุไม่เกิน 30 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สารสนเทศ มนุษยศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AI และ Photoshopได้ดี

      4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายภายในบริษัทฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามตามคู่มือการปฎิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

 • ศึกษาระบบลักษณะรูปแบบของธุรกิจ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมการบันทึกรายการ พร้อมศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของ
  พนักงานแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดตามโครงสร้างผังการบริหารองค์กร และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
  ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในที่ดี

 • ทำความเข้าใจข้อมูลวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทำงาน ลักษณะของธุรกิจ และรองรับรายงานที่ต้องการเพิ่มเติม
  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในที่ดี และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสม

 • รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามวิธีการควบคุมภายใน

 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุ 26-30 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมบัญชี เช่น SAP Oracle Microsoft เป็นต้น

      5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

      6. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4 1-2 ปีขึ้นไป

      7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุไม่เกิน 28 ปี

      2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี

      3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงาน

      4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน

      5. มีความรู้เรื่องประมวลรัษฎากร

      6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. ปริมณฑล

รายละเอียดงาน

 • ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ของศูนย์บริการ

 • กำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์บริการเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ และมีมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

 • ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการ

 • บริหารควบคุมดูแลระเบียบวินัยพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานใต้บังคับบัญชา

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบประจำทุกเดือน

 • กำกับดูแลการซ่อมรถยนต์ของแต่ละศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

 • กำกับดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการจากลูกค้า

 • บริหารจัดการสินค้า อะไหล่คงเหลือให้เหมาะสมต่อการจำหน่ายและบริการของแต่ละศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับอะไหล่-สินค้าคงคลัง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ของศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบการขายและตัดจำหน่ายของเก่าและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของศูนย์บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป

      2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

      3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซ่อมแซมรถยนต์แบบเร่งด่วน (FastFit) หรือที่เกี่ยวข้อง

      4. ผ่านประสบการณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่าย) อย่างน้อย 5 ปี

      5. มีความสามารถด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ

      6. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ

      7. มีรถยนต์ส่วนตัว และ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

      8. อัตราเงินเดือน 50K +++ 

ช่องทางการสมัคร LINE : @hr.autocorp
สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. (บางบอน)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแคมเปญสินค้า

 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมงานขายและการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • ติดตามผลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรายงานแก่ผู้บริหาร

 • วางแผนและ ออกสำรวจตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อทำการวิจัยแนวทางการตลาด และเสนอการปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 • วางแผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันหรือดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งให้เข้ามาใช้บริการ

 • วางแผนการใช้งาน Ads บนสื่อ Social Media (Facebook , Line , Google Ads เป็นต้น)

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

      2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ สาขากรตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      3. เข้าใจธุรกิจการตลาด สินค้า และบริการของบริษัท

      4. มีความกระตือรือร้น และศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เสมอ

      5. รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสื่อ social media

      6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

      7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

      8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. (บางบอน)

รายละเอียดงาน

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพัฒนาองค์กร

 • สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วในแต่ละเดือน

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน – ภายนอก

 • สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุไม่เกิน 35 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. มีประสบการณ์ HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

      6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพัฒนาองค์กร

 • สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วในแต่ละเดือน

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก

 • สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุ 24-28 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมบัญชี เช่น SAP Oracle Microsoft เป็นต้น

      5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

      6. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4  2 ปีขึ้นไป

      7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด กทม. ปริมณฑล

รายละเอียดงาน

 • ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ของศูนย์บริการ

 • กำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์บริการเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ และมีมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

 • ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการ

 • บริหารควบคุมดูแลระเบียบวินัยพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานใต้บังคับบัญชา

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบประจำทุกเดือน

 • กำกับดูแลการซ่อมรถยนต์ของแต่ละศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

 • กำกับดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการจากลูกค้า

 • บริหารจัดการสินค้า-อะไหล่คงเหลือให้เหมาะสมต่อการจำหน่ายและบริการของแต่ละศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับอะไหล่-สินค้าคงคลัง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ของศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบการขายและตัดจำหน่ายของเก่าและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของศูนย์บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป

     2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

     3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซ่อมแซมรถยนต์แบบเร่งด่วน (FastFit) หรือที่เกี่ยวข้อง

     4. ผ่านประสบการณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่าย) อย่างน้อย 5 ปี

     5. มีความสามารถด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ

     6. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ

     7. มีรถยนต์ส่วนตัว และ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

     8. อัตราเงินเดือน 50K +++ 

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : LINE : @hr.autocorp
สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด กทม. (บางบอน)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแคมเปญสินค้า

 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมงานขายและการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • ติดตามผลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรายงานแก่ผู้บริหาร

 • วางแผนและ ออกสำรวจตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อทำการวิจัยแนวทางการตลาด และเสนอการปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 • วางแผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันหรือดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งให้เข้ามาใช้บริการ

 • วางแผนการใช้งาน Ads บนสื่อ Social Media (Facebook , Line , Google Ads เป็นต้น)

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

     2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ สาขากรตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     3. เข้าใจธุรกิจการตลาด สินค้า และบริการของบริษัท

     4. มีความกระตือรือร้น และศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เสมอ

     5. รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสื่อ social media

     6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

     7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

     8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : eMail : [email protected]

Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9


สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชนสำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับรถลูกค้าที่เข้ามาแจ้งซ่อม, ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, อธิบายรายละเอียดในการแจ้งซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการซ่อม ค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมอย่างชัดเจน, นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. พศ ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

     2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     3. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

     4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

     5. มีประสบการณ์ฝึกงาน SA ทวิภาคี หรือ ประสบการณ์ทำงานที่ปรึกษาบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume :  LINE : @hr.autocorp
สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชนสำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ตอบเพจ (Facebook,Line) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งจัดทำ จัดเก็บ ดูแล เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. อายุไม่เกิน 28 ปี

     2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา

     3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  , สื่อ Social media และ อุปกรณ์สำนักงาน

     4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน 

     5. มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

     6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : eMail : [email protected]

Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอาคาร และสถานที่โดยรอบบริษัทฯ

  (ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซมระบบประปา แอร์เบื้องต้น เปลี่ยนหลอดไฟ ทาสี ภายในอาคารเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัย ในการใช้งานเสมอ)

  คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี

     2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

     3. มนุษยสัมพันธ์ดี

     4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

     5. มีทักษะงานซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา แอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชนสำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพัฒนาองค์กร

 • สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วในแต่ละเดือน

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก

 • สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้

  คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. อายุ 24-28 ปี

     2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

     3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

     4. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมบัญชี เช่น SAP Oracle Microsoft เป็นต้น

     5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

     6. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4  2 ปีขึ้นไป

     7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : LINE : @hr.autocorp
สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม ปริมณฑล (กัลปพฤกษ์)

รายละเอียดงาน

 • ดูแล วางแผน และประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

    1. อายุ 25-30 ปี
    2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารโครงการ การจัดการ และงานธุรการ 1-2 ปี ขึ้นไป
    4. มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
    5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางติดต่อประสานงานได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : [email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบบริหารกลยุทธ์ และแผนงานของศูนย์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร ดูแลภาพรวมของศูนย์บริการแต่ละสาขา สร้างมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบจัดทำรายงานประจำเดือนรายงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร 

    1. อายุไม่เกิน 40 ปี
    2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. ขึ้นไป สาขาบริหาร การจัดการ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    3. มีประสบการณ์ ด้านบริหารงานสาขา บริหารจัดการพนักงาน วางแผนการทำงาน 5 ปีขึ้นไป มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (word ,excel และ powerpoint)
    4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
    5. มีสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
    6. มีสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : [email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบตรวจสอบรถใหม่และรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายรถใหม่+อุปกรณ์ตกแต่งและจัดการพื้นที่จัดเก็บสต็อกรถใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
     2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ เครื่องกล การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
     4. พ้นภาระทางทหาร
     5. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : [email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

รายละเอียดงาน

 • ซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายพนักงานรับรถและภายในองค์กร
 • ให้การบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • งานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
     2. วุฒิ ปวส. ช่างยนต์
     3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
     4. พ้นภาระทางทหาร
     5. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
     6. มีประการณ์ซ่อมรถยนต์ หรือ ผ่านการฝึกงานทวิภาคี ช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : [email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม ปริมณฑล (กัลปพฤกษ์)

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายภายในบริษัทฯ  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

    1. อายุไม่เกิน 30 ปี
    2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี , บัญชีบริหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    3. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี 3 ปีขึ้นไป
    4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
    5. มีความซื่อสัตย์, วางตัวเป็นกลาง, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความคิดริเริ่ม และเรียนรู้ได้เร็ว
    6. ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
    7. ผ่านงาน Auditor big4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : [email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

รายละเอียดงาน

 • develop and implement applications and programs for the backend processing systems used in businesses and organisations.

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  1. Age preferably 25-35 years
  2. At least 3 year’s experience in website, backend
  3. Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science or related fields
  4. Mathematical aptitude and strong problem-solving skills
  5. Programming languages such as node js , react js ,vue js or TypeScript
  6. Excellent organisational and time management skills
  7. Self-development skills to keep up to date with fast-changing trendss

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : [email protected].co.th