We are looking for energetic and talented people to join our team !

How to apply
Apply in person or send resume to the Human Resource Management Department (Recruitment)
1111 Village No.1 Maliwan Road, Bantum Sub-District, Muang District, Khonkaen, 40000
Tel
043-306444 Ext. 0032 and 063-0215333

Available Positions

ที่ปรึกษาการบริการ (รับรถ) (MAILWAN) : 2 Position (s)

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

 • รับรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซ่อม เช็คระยะ
 • เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบและประเมินราคาซ่อม
 • ติดตามงานซ่อม
 • ส่งมอบรถให้ลูกค้าหลังซ่อมเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้ารับทราบ
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกอะไหล่และแผนกซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ , เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน
 • รับ-จ่ายสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่าย และส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลและเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า
 • ตรวจนับสต็อกสินค้า
 • ประสานงานการเบิกและสั่งซื้ออะไหล่
 • จัดทำสรุปรายงานตรวจนับยอดสินค้า
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย
 2. อายุ 23 - 30 ปี
 3. ปวส ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ 0-2 ปี
 5. มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน

 • ดำเนินงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 • จัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • ควบคุมเอกสารระบบ ISO และบันทึกในระบบเอกสาร
 • ประสานงานทีมตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • ประสานการตรวจติดตามของหน่วยงานภายนอก (CB) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • รวบรวมเอกสารงาน KPI ของแผนกต่างๆในบริษัทฯ ประจำเดือนทุกเดือน
 • ประสานงานการตรวจประเมิน 5 ส ของคณะกรรมการ 5 ส ประจำเดือน/ปี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 23 - 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ความปลอดภัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ 0-2 ปี
 5. สถานที่ปฏิบัติงาน : ฮอนด้ามะลิวัลย์ สาขา นาคา จ.ภูเก็ต (สามารถเดินทางไปทุกสาขาในกลุ่มบริษัทได้)

สถานที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น และ ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน

 • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้ามะลิวัลย์
 • ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การซ่อม และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่หัวหน้าช่างเทคนิค, ช่างเทคนิค, ที่ปรึกษาด้านบริการ เจ้าหน้าที่อะไหล่ และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
 • นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
 • สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. 1เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ , บริหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทุกสาขาของบริษัท (ขอนแก่น , สุรินทร์, บุรีรัมย์, นางรอง,กระบี่ และ ภูเก็ต)

สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถโยกย้ายไปทำงานในทุกสาขาของบริษัท

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี และงานเอกสารในศูนย์บริการ Autoclik ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเเบบเร่งด่วน ( FAST FIT )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. ทำงานภายใต้แรงกกัดดันได้ดี
 5. มีไหวพริบดี ความจำดี มีความละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน บริการต้อนรับลูกค้า ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ ณ Autoclik ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเเบบเร่งด่วน ( FAST FIT )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ งานซ่อมรถยนต์

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ สอบถามความพึงพอใจ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. ปวส.ทุกสาขา
 4. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. มีความรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน  ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน ดูแล บริหารจัดการ ควบคุมการทำงานภาพรวมทั้งการขายสินค้าและบริการของสาขา Autoclik ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเเบบเร่งด่วน ( FAST FIT ) บริษัทในเครือ ACG

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. ปวส. ทุกสาขา
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 5. รักงานบริการ มุนษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
 7. ประการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 8. มีความรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ระดับเงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องต่อมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
 • จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบสรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 25 - 35 ปี
 3. ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 4. ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น