We are looking for energetic and talented people to join our team !

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ติดต่อสมัครงานได้ที่ส่วนบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อีเมล์
hr-team@ach.co.th
โทร
043-306444 ต่อ 0032 และ 063-0215333

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานวางแผนผลิตภัณฑ์ (product planning) (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด) : 1 ตำแหน่ง

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

 • วางแผนการจัดซื้อและต่อรองราคากับSupplier ให้ได้สินค้าตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด
 • วางแผนการจัดซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้ดี
 5. กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ี

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน บุรีรัมย์

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/BiFBzT5JGBD1mENf9

รายละเอียดงาน

 • การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดการ
 • ประสานงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ระหว่างผู้จัดการ กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ, การจัดการอุตสาหการ, บริหารจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 4. พ้นภาระทางทหารแล้ว
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Excel, Word, PowerPoint ได้ดี
 6. สามารถเดินทางไปประจำการต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ :  https://forms.gle/HBGe2ovj4fPSt1D59

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบดูแลการรวบรวมข้อมูลประมาณงบการเงิน รายการระหว่างกัน และข้อสมมติฐานในการจัดทำประมาณการ และการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนรวม แยกตามกลุ่มธุรกิจหลัก
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการ และวิเคราะห์ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท รายเดือน รายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา บัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้ดี
 5. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ :  https://forms.gle/HBGe2ovj4fPSt1D59

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์การใช้งาน ระบบต่างๆ ตามความต้องการทางธุรกิจ
 • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
 • จัดทำเอกสารในการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. สามารถเขียนเว็บไซต์ VueJS, JAVA Script, React JS, Git lap , Docker
 3. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้าน UX/UI เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ZRv1SnQmJFsGcUFK8

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

 • จัดหา รวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ของบริษัทคู่แข่ง เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการ วางแผนจัดทำแคมเปญ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อ, กิจกรรม หรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จัก และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
 • หาแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ในการนำเสนอเป็นแนวทางในให้ทีมออกแบบ
 • สรุป/ทำรายงานข้อมูลทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายหน้า / กิจกรรมที่จัด / สื่อทางการตลาด และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • เก็บรวมรวมและทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางโปรโมท
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา การตลาด เศรษฐศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน
 4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 5. มีประสบการณ์ สายงานวิเคราะห์การตลาด 1 ปีขึ้นไป
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการประสานงาน

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ZRv1SnQmJFsGcUFK8

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

ซ่อมรถยนต์ และตรวจสภาพรถยนต์ที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามารับบริการ"

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ งานซ่อมรถยนต์
 4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/kHHfDWesCpzEDxC36

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

บริการต้อนรับลูกค้า ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศ ชาย
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ งานซ่อมรถยนต์
 4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 5. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/HBGe2ovj4fPSt1D59

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี และงานเอกสารในศูนย์บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. ปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/HBGe2ovj4fPSt1D59

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

ดูแล บริหารจัดการ ควบคุมการทำงานภาพรวมทั้งการขายสินค้าและบริการของสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
 4. มีความรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : hr-team@ach.co.th
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/HBGe2ovj4fPSt1D59

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน

 • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้ามะลิวัลย์
 • ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การซ่อม และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่หัวหน้าช่างเทคนิค, ช่างเทคนิค, ที่ปรึกษาด้านบริการ เจ้าหน้าที่อะไหล่ และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
 • นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
 • สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. 1เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ , บริหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทุกสาขาของบริษัท (ขอนแก่น , สุรินทร์, บุรีรัมย์, นางรอง,กระบี่ และ ภูเก็ต)

สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถโยกย้ายไปทำงานในทุกสาขาของบริษัท