We are looking for energetic and talented people to join our team !

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ติดต่อสมัครงานได้ที่ส่วนบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อีเมล์
[email protected]
โทร
043-306444 ต่อ 0032 และ 063-0215333

ตำแหน่งงานว่าง

ที่ปรึษาการบริการ SA (บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับรถลูกค้าที่เข้ามาแจ้งซ่อม

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

 • อธิบายรายละเอียดในการแจ้งซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการซ่อม ค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมอย่างชัดเจน

 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

      2. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

      3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866, 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. ปริมณฑล

รายละเอียดงาน

 • ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ของศูนย์บริการ

 • กำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์บริการเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ และมีมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน

 • ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการ

 • บริหารควบคุมดูแลระเบียบวินัยพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานใต้บังคับบัญชา

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบประจำทุกเดือน

 • กำกับดูแลการซ่อมรถยนต์ของแต่ละศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

 • กำกับดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการจากลูกค้า

 • บริหารจัดการสินค้า-อะไหล่คงเหลือให้เหมาะสมต่อการจำหน่ายและบริการของแต่ละศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับอะไหล่-สินค้าคงคลัง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ของศูนย์บริการ

 • ตรวจสอบการขายและตัดจำหน่ายของเก่าและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของศูนย์บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
     2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
     3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซ่อมแซมรถยนต์แบบเร่งด่วน (FastFit) หรือที่เกี่ยวข้อง
     4. ผ่านประสบการณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่าย) อย่างน้อย 5 ปี
     5. มีความสามารถด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ
     6. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ
     7. มีรถยนต์ส่วนตัว และ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     8. อัตราเงินเดือน 50K +++

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]

Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866, 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กทม. (บางบอน)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแคมเปญสินค้า

 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมงานขายและการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • ติดตามผลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรายงานแก่ผู้บริหาร

 • วางแผนและ ออกสำรวจตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อทำการวิจัยแนวทางการตลาด และเสนอการปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 • วางแผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันหรือดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งให้เข้ามาใช้บริการ

 • วางแผนการใช้งาน Ads บนสื่อ Social Media (Facebook , Line , Google Ads เป็นต้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร 
     1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
     2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ สาขากรตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. เข้าใจธุรกิจการตลาด สินค้า และบริการของบริษัท
     4. มีความกระตือรือร้น และศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เสมอ
     5. รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสื่อ social media
     6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
     8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866, 063-0215333

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายภายในบริษัทฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามตามคู่มือการปฎิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

 • ศึกษาระบบลักษณะรูปแบบของธุรกิจ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมการบันทึกรายการ พร้อมศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของ
  พนักงานแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดตามโครงสร้างผังการบริหารองค์กร และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
  ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในที่ดี

 • ทำความเข้าใจข้อมูลวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทำงาน ลักษณะของธุรกิจ และรองรับรายงานที่ต้องการเพิ่มเติม
  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในที่ดี และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสม

 • รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามวิธีการควบคุมภายใน

 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุ 26-30 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

      5. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4 1-2 ปีขึ้นไป

      6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุไม่เกิน 28 ปี

      2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี

      3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงาน

      4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน

      5. มีความรู้เรื่องประมวลรัษฎากร

      6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพัฒนาองค์กร และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดการบัญชี

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชี

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายการเงิน

 • ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากการเรียนรู้ครบทั้งหลักสูตร

 • สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วในแต่ละเดือน

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน – ภายนอก

 • สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุ 26-30 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

      5. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4 1-2 ปีขึ้นไป

      6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร
LINE : @hr.autocorp
Google form : https://forms.gle/irkzRfVBYVHWH9yZ9

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799039, 062-6806866

ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะการทำงาน

 • ให้การบริการซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตามใบสั่งซ่อม และงานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 4. มีประสบการณ์ฝึกงาน หรือ ทำงาน ซ่อมรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สาขาที่ปฏิบัติงาน นาคา

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/wNzqBjoqJ1wn7bTR9
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866, 063-0215333