We are looking for energetic and talented people to join our team !

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ติดต่อสมัครงานได้ที่ส่วนบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อีเมล์
[email protected]
โทร
043-306444 ต่อ 0032 และ 063-0215333

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ACG) : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุไม่เกิน 30 ปี

      2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

      4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Power BI และ Excel ได้ดี

      5. มีความรู้เรื่องกฎหมายรัษฏากร

      6. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

      7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

      8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      9. ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่

ช่องทางการสมัคร
LINE : @hr.autocorp
Google form :  https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายภายในบริษัทฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามตามคู่มือการปฎิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 1. ศึกษาระบบลักษณะรูปแบบของธุรกิจ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมการบันทึกรายการ พร้อมศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของ พนักงานแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดตามโครงสร้างผังการบริหารองค์กร และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในที่ดี
 2. ทำความเข้าใจข้อมูลวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทำงาน ลักษณะของธุรกิจ และรองรับรายงานที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในที่ดี และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสม
 3. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามวิธีการควบคุมภายใน
 4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

        คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      1. อายุ 25-30 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

      5. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป

      6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกรายการใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีถูกหัก ณ  ที่จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง


        คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      1. อายุไม่เกิน 30 ปี

      2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี

      3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Word , Excel และ PowerPoint

      4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและทันเวลา


        คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      1. อายุไม่เกิน 30 ปี

      2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี

      3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Word , Excel และ PowerPoint

      4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกบริการ

 • รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า กับผู้ขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกบริการ


        คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      1. เพศ ชาย/หญิง

      2. อายุไม่เกิน 30 ปี

      3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

      4. พ้นภาระทางทหารแล้ว

      5. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

      6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel และ PowerPoint ได้ดี

      7. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน

      8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

      9. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email : [email protected]
Google form : https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการรับ-จ่าย ตลอดจนจัดเก็บอะไหล่/อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายช่าง

 • สนับสนุนการทำงานของฝ่ายตรวจสอบรถยนต์ใหม่

        คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

      2. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์

      3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

      4. มีประสบการณ์ฝึกงาน หรือ ทำงาน ซ่อมรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email: [email protected]
Google form : https://forms.gle/jdoitkYTYUqnkquH7

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

รายละเอียดงาน

 • ให้การบริการซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตามใบสั่งซ่อม และงานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 

        คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

      2. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์

      3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

      4. มีประสบการณ์ฝึกงาน หรือ ทำงาน ซ่อมรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email: [email protected]
Google form : https://forms.gle/jdoitkYTYUqnkquH7

สอบถามเพิ่มเติม 095-1799039, 062-6806866

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพัฒนาองค์กร และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดการบัญชี

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชี

 • เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายการเงิน

 • ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากการเรียนรู้ครบทั้งหลักสูตร

 • สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วในแต่ละเดือน

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน – ภายนอก

 • สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้

 • คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1. อายุ 26-30 ปี

      2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

      3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

      4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

      5. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4 1-2 ปีขึ้นไป

      6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร
LINE : @hr.autocorp
Google form :  https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด  สาขา กทม. (บิ๊กซี กัลปพฤกษ์)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแคมเปญสินค้า

 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมงานขายและการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • ติดตามผลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรายงานแก่ผู้บริหาร

 • วางแผนและ ออกสำรวจตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อทำการวิจัยแนวทางการตลาด และเสนอการปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 • วางแผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันหรือดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งให้เข้ามาใช้บริการ

 • วางแผนการใช้งาน Ads บนสื่อ Social Media (Facebook , Line , Google Ads เป็นต้น)


        คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

      2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ สาขากรตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      3. เข้าใจธุรกิจการตลาด สินค้า และบริการของบริษัท

      4. มีความกระตือรือร้น และศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เสมอ

      5. รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสื่อ social media

      6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

      7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

      8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ช่องทางการสมัคร ส่ง resume : Email: [email protected]
Google form : https://forms.gle/dasCm23SsqmFNCLp6
LINE : @hr.autocorp

สอบถามเพิ่มเติม 063-0215333, 095-1799038