คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
การเปิดสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (สาขาลำดับที่ 8)
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
การเปิดสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (สาขาลำดับที่ 7)
การเปิดสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (สาขาลำดับที่ 6)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2565 จ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน