การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการลาออกของกรรมการ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Main Supplier ของบริษัทย่อยของ ACG แจ้งหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปีเป็นวันทำงาน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, การย้ายเข้า SET และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, การย้ายเข้า SET และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม template)