ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เรื่อง แผนการขยายสาขาของบริษัทย่อย ปี 2564
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
แจ้งการปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ (ที่สร้างขึ้นชั่วคราว) ของบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สาขากระบี่
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563