Main Supplier ของบริษัทย่อยของ ACG แจ้งหยุดการเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปีเป็นวันทำงาน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, การย้ายเข้า SET และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, การย้ายเข้า SET และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม template)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563, จ่ายเงินปันผล, เสนอออกหุ้นกู้, การย้ายเข้า SET และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
การเปิดสาขาภูเก็ต