กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวมและรายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย งบการเงินรวม
2561 2562 2563 Q2/2563 Q2/2564
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,210.29 1,569.07 1,322.57 1,393.49 1,148.46
หนี้สินรวม ล้านบาท 825.35 915.97 659.71 746.37 493.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 384.94 653.09 662.86 647.12 654.99
รายได้รวม ล้านบาท 2413.35 3123.72 2075.53 1,162.37 866.51
ต้นทุนรวม ล้านบาท 2,162.38 2,833.11 1,822.16 1,031.71 748.23
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ล้านบาท 27.68 53.52 35.17 18.17 16.13
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ * บาท/หุ้น 0.08* 0.10* 0.06* 0.03* 0.03*
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 2.14 1.40 1.00 1.15 0.75
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 2.59% 3.85% 2.43% 2.45% 1.31%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 9.82% 10.31% 5.34% 5.59% 2.45%
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.54% 6.43% 8.78% 7.55% 10.19
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 1.15% 1.71% 1.69% 1.56% 1.86%

หมายเหตุ

*คำนวณที่ฐานทุจดทะเบียน 600 ล้านหุ้น Par 0.50 บาทต่อหุ้น

**งบกำไรขาดทุนรวมปี 2558 จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากงบกำไรขาดทุนรวมปี 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีของรายได้อื่นจำนวน 1.00 ล้านบาท