กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 402,799,000 67.13
2. นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 22,200,000 3.70
3. นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 15,000,000 2.50
4. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,084,000 2.35
5. นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ 12,000,000 2.00
6. นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 8,250,000 1.38
7. นาย เอกรินทร์ ลิ้มถวิล 6,920,000 1.15
8. นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี 6,274,900 1.05
9. นาย นิธิพงศ์ โชติรัตนะนนท์ 5,600,000 0.93
10. นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ 4,369,200 0.73