กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 402,999,000 67.17
2. นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 22,200,000 3.70
3. นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ 19,300,000 3.22
4. นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 15,000,000 2.50
5. น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 14,200,000 2.37
6. นาย เอกรินทร์ ลิ้มถวิล 6,722,700 1.12
7. นาย สิทธิเดช โบว์วงศ์ประเสริฐ 6,050,000 1.01
8. นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี 5,945,600 0.99
9. นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ 4,322,400 0.72
10. นาย อุเทน ลิ้มถวิล 4,223,700 0.70