ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 270,839,000 45.14
2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 146,960,000 24.49
3. นางวิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 22,200,000 3.70
4. น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 13,800,000 2.30
5. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,500,000 0.92
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กองทุนส่วนบุคคล) 5,000,000 0.83
7. นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 4,015,000 0.67
8. นายณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล 3,000,000 0.50
9. นางน้ำทิพย์ สุวรรณกิจบริหาร 3,000,000 0.50
10. นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ 2,000,000 0.33