กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 270,839,000 45.14
2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 146,960,000 24.49
3. นางวิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 2,2200,000 3.70
4. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน) 1,4084,000 2.35
5. น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 8,521,100 1.42
6. นาย เอกรินทร์ ลิ้มถวิล 7,029,000 1.17
7. นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 5,740,000 0.96
8. นาย นิธิพงศ์ โชติรัตนะนนท์ 5,505,000 0.92
9. นาย อุเทน ลิ้มถวิล 3,657,200 0.61
10. นาย บุญชัย พนาสกุลการ 3,100,000 0.51