วิสัยทัศน์

ออโตคอร์ปจะก้าวเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจยานยนต์

พันธกิจ

มุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อตรง และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจำหน่ายและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า