กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวดในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ ได้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่าง ๆ และการบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน โดยรายละเอียดการปฏิบัติของบริษัท จะระบุในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี