ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

คุณนุชนาถ สกุลสันเทียะ

เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

061-020-2424

โทรสาร

0-4330-6448

อีเมลล์