กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตรวจสอบได้ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ตามหลักการ 8 ประการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

01.
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
02.
การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น
03.
การเคารพสิทธิมนุษยชน
04.
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
05.
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
06.
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
07.
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
08.
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย