ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตรวจสอบได้ กลุ่ม ACG ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กลุ่ม ACG นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

01.
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
02.
การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น
03.
การเคารพสิทธิมนุษยชน
04.
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
05.
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
06.
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
07.
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
08.
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย