การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566