รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP Warrant1) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนน
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
การส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565