รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข ค
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการออกเสียงลงคะแนน
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
การส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564