ACG คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน