เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระทำหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมาก ดังต่อไปนี้
     1. การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
     2. การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
     3. รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
     4. การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
    1. แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และที่ตนไว้วางใจ
    2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    3. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : [email protected]
4. ส่งทางไปรษณีย์ถึง
               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
              บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
              1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
              จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือผ่านช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น