หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่า ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจริธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่
  • โทรศัพท์: 061-020-2424
  • อีเมล: phanumast.r@ach.co.th
  • ทางไปรษณีย์: ไปยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่อยู่ของบริษัท

หรือกรอกรายละเอียดของท่านผ่านช่องทางการร้องเรียน ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น