นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี)สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไปทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

เงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี
อัตราเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ
กำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ
วันที่จ่ายเงินปันผล
2562 0.04 17.57 พฤษภาคม 2563
2563 0.04* 0.28 พฤษภาคม 2564
2564 0.0133 361.99 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผล การดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.04 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24 ล้านบาท