นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการส่วนงานขาย
นางสุกใส โภคทรัพย์
กรรมการ / ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
นางสาวธัญญา ธิมาชัย
กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน