นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / ผู้จัดการส่วนงานขาย / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุกใส โภคทรัพย์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป / กรรมการ
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวธัญญา ธิมาชัย
ผู้จัดการบัญชี / กรรมการ