นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนขาย
นางสุกใส โภคทรัพย์
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
นางสาวธัญญา ธิมาชัย
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี