นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อายุ

 • 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 3/2017
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2014
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2014
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 0/2000

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)

 • ร้อยละ 0.24

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษกภิบาล บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออสล่า จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเซียโซลูชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวแอนท์เอ็ม แอสโซสิเอท จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมายพี จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชัน จำกัด
ย้อนกลับ