หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อายุ

  • 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2020 
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอชเอ็มดี เอเชีย จำกัด
2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม ซิตี้กอล์ฟ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิพาร์ท จำกัด
2535 - ปัจจุบัน ทนายความและเจ้าของ สำนักงานหม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
ย้อนกลับ