นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / ผู้จัดการส่วนงานขาย / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 12 มีนาคม 2558

อายุ

  • 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)

  • ร้อยละ 24.49

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • คู่สมรสของนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ และผู้จัดการส่วนงานขาย / บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการและผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ควบรวมระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส จำกัด และบริษัท เอ.วี คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
ย้อนกลับ