นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อายุ

 • 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 56/2006
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 121/2009
 • หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 1/2016
 • หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น21/2016
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)

 • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จำกัด
ย้อนกลับ