นางสุกใส โภคทรัพย์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป / กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 12 มีนาคม 2558

อายุ

  • 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 143/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)

  • ร้อยละ 0.20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส จำกัด และบริษัท เอ.วี คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส จำกัด และบริษัท เอ.วี คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
ย้อนกลับ