นางสาวธัญญา ธิมาชัย
ผู้จัดการบัญชี / กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อายุ

  • 31 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2017
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 4 ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ)

  • ร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ควบรวมระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส จำกัด และบริษัท เอ.วี คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
ย้อนกลับ