นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)
 • วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

อายุ

 • 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน 2564 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ธรรมนิติ
 • หลักสูตร Subsidiary Governance Program 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Defining Boardroom Culture – An Imperative of High-Performing Leadship 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2557
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2552
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 3/2550
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 1/2544
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 0/2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

 • ร้อยละ 0.24

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษกภิบาล บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออสล่า จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเซียโซลูชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวแอนท์เอ็ม แอสโซสิเอท จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมายพี จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชัน จำกัด
ย้อนกลับ