ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)
  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 2)

อายุ

  • 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2563
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ร้อยละ)

  • ร้อยละ 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
ย้อนกลับ