นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  • วันที่ 12 มีนาคม 2558 (วาระที่ 1)
  • วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)
  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)

อายุ

  • 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 11/2564
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ร้อยละ)

  • ร้อยละ 67.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • คู่สมรสของนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส จำกัด และบริษัท เอ.วี คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
ย้อนกลับ