ออโตคอร์ป ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ เส้นทาง SME สู่ตลาดไทย ณ ก.ล.ต.

ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง) ได้รับเชิญจาก ก.ล.ต. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทาง SME สู่ตลาดไทย” เพื่อเล่าถึงประสบการณ์และประโยชน์ในการเข้าตลาดทุน และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุน